Een mark vijfennegentig
Vijf markka vijfennegentig
Driehonderdveertig drachme vijfenzeventig
Negenenzeventig pennies

Zes Franse franc zesenvijftig
Veertig Luxemburgse frank vierendertig
Veertig Belgische frank vierendertig
Twee gulden twintig

Dertien schilling zesenzeventig
Honderdzesenzestig peseta negenendertig
Tweehonderd escudo achtenveertig
Negentienhonderdzesendertig lire zevenentwintig

Nu bij MacDonald’s
De euroknaller.