KutBinnenlanders.nl

Dag: 2 maart 2012

In een democratisch land mag Martijn bestaan

A.H.J. Dautzenberg zegt zijn steun aan Stichting Martijn op. Wel houdt hij zijn lidmaatschap aan. Hij stopt met openlijk Martijn steunen wegens de vele doodsbedreigingen aan zijn adres en aan dat van zijn familie. Het zal een opluchting zijn voor de beheerders van http://vstkm.hyves.nl.

Afgelopen week publiceerde hij een column in NRC Next en (samen met M. Uittenbogaard) een opiniestuk in de Volkskrant. Een uitgebreide versie van die laatste tekst staat na de vouw.

In een democratisch land mag Martijn bestaan

M. Uittenbogaard en drs. A.H.J. Dautzenberg

Vereniging Martijn staat op 7 maart voor de civiele rechter. De aanklacht van het Openbaar Ministerie: verstoring van de openbare orde. Het OM laat echter na om hiervoor afdoende bewijs te leveren. Martijn moet aan de schandpaal genageld. Punt.

‘Dat zo’n walgelijke vereniging kan bestaan’, opperde CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vorig jaar tijdens het Kamerdebat over Vereniging Martijn. Dat debat was geïnitieerd door volksheld Henk Bres. Hij haalde ruim zeventigduizend handtekeningen op om Martijn te laten verbieden. Het Openbaar Ministerie ging aan de slag, maar vond geen strafbare feiten. Er is op de website van Martijn geen kinderporno aangetroffen, noch links naar websites waar strafbaar materiaal te zien is.

Subcultuur

Onder druk van de publieke opinie besloot het OM dan maar om aan de civiele rechter te vragen Martijn te verbieden. De argumentatie: de aanwezigheid van Martijn is in strijd met de openbare orde en de goede zeden. In het verzoekschrift dat de Vereniging Martijn ontving, beweert het OM dat Martijn een subcultuur creëert waarin seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen worden vergoelijkt ‘en zelfs verheerlijkt’. Wat precies met dat laatste wordt bedoeld blijft onduidelijk, maar volgens het OM vormt die ‘subcultuur’ wel een ‘ernstige bedreiging voor de lichamelijke en seksuele integriteit van het kind’.

Verschillende deskundigen beweren dat circa 1% van de Nederlandse bevolking in min of meerdere mate pedofiele gevoelens heeft. Ruim 150.000 Nederlanders dus. Het is niet democratisch om die mensen weg te zetten als een subversieve ‘subcultuur’. Wij willen met Martijn onze leden een hart onder de riem steken en hun belangen vertegenwoordigen. Er is niets mis met het hebben van pedofiele gevoelens. Dat de tijdgeest daar wisselende opvattingen over heeft, maakt die missie moeilijk, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk.

Martijn heeft op dit moment nog ongeveer 60 leden (een paar jaar geleden waren dat er nog 600), waarvan het overgrote deel niet naar de ledenbijeenkomsten durft te komen. Die vrees is helaas terecht. Bestuur en openbare leden kampen met (doods)bedreigingen en fysiek geweld. Dat gedrag wordt beloond met media-aandacht en complimenten. De huidige voorzitter van Martijn heeft geen strafblad, maar wordt wel regelmatig belaagd door buurtbewoners en pers – verbaal en fysiek. Wie verstoort nu de openbare orde?

IJsberg

In de ogen van buitenstaanders leidt het verbieden van Martijn wellicht tot het verdwijnen van pedofilie. Hak het topje van een ijsberg en er is geen ijsberg meer. Naïef, en kwetsend voor een substantieel deel van de bevolking. Martijn gaat bovendien continu de dialoog aan met haar leden én de buitenwacht. Kernboodschap: houd je aan de wet! Misbruik geen kinderen! Onze ervaring is dat die boodschap aanslaat, vooral ook omdat die van gelijkgestemden afkomstig is. Dat neemt niet weg dat wij de relatie tussen kinderen en volwassenen niet per definitie afkeuren. Dat valt onder vrijheid van meningsuiting.

Wij begrijpen dat mensen aanstoot nemen aan dit standpunt. Aanstoot nemen is een groot goed in een democratisch land, want dit impliceert dat je van mening mag verschillen. Zo verschillen wij van mening met het OM die in het verzoekschrift ons statutaire doel (het bespreekbaar maken van en het streven naar acceptatie van oudere-jongere relaties) ‘betrekkelijk nietszeggend’ noemt. Het adjectief ‘betrekkelijk’ is in onze ogen pas nietszeggend. Bovendien begrijpen wij niet wat er nietszeggend is aan het bespreekbaar maken van iets en aan het streven naar acceptatie.

Het OM heeft zich gecommitteerd aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, zoals nadrukkelijk in het verzoekschrift wordt aangehaald. Ook Martijn is tegen uitbuiting van en geweld tegen kinderen. We begrijpen daarom niet dat dit Verdrag expliciet wordt genoemd om de vereniging te verbieden. Nogmaals, wij hebben als vereniging geen strafbare feiten gepleegd en zijn ook niet van plan dat te doen.

Dubbele agenda?

Het OM beschuldigt ons van het hebben van een dubbele agenda. Waar wij voor staan, wordt rücksichtslos aan de kant geschoven. Volgens het verzoekschrift is ons doel ‘het verheerlijken van het kind als lust/seksobject en van het seksueel contact en seksuele relaties tussen volwassenen en kinderen’. Hieruit blijkt dat het OM vanuit een tunnelvisie naar Martijn heeft gekeken. Wij zien kinderen absoluut niet als seksobject. Wij zien ze als een subject, niet als een object.

Vreemd genoeg plaatst het OM even verderop in het verzoekschrift een nuancering, overigens zonder daar iets mee te doen. We citeren: ‘binnen de wetenschap en ook daarbuiten wordt algemeen aangenomen dat kinderen schade kunnen oplopen door seksueel contact met een volwassene.’ Een opvallende nuancering: ‘algemeen’, ‘schade kunnen oplopen’. Een nuancering die in het publieke debat helaas afwezig is. En dus ook in het oordeel van het OM niet wordt meegenomen. Volgens onderzoekers is ‘schade oplopen’ niet een kwestie van Russisch roulette.

Kwalijker wordt het als het OM uitingen van Martijn ter discussie stelt zonder dat te onderbouwen. Het bevestigt eerst dat op onze site ‘een ieder wordt aangeraden om zich aan de wet te houden’ en ‘dat iemand geen seksueel contact mag hebben met een kind’. Inderdaad, letterlijke citaten. Het OM beoordeelt deze zinnen vervolgens als een ‘uiterst zwakke waarschuwing – als het al een waarschuwing is.’ Een op zijn minst suggestieve lezing van onze oproep. Bovendien plaats(t)en wij regelmatig artikelen van deskundigen waarin we deze waarschuwing onderbouwen.

Zoals gezegd begrijpen we dat mensen aanstoot nemen aan onze standpunten. Maar zijn wij daarmee per definitie tegen de openbare orde? Pedojagers die met hun aanhang Martijnleden belagen, journalisten die over ons schrijven alsof wij geen bestaansrecht hebben, politici die uit opportunistische overwegingen pedofielen demoniseren – dát ondermijnt volgens ons de openbare orde. Het hardnekkig blijven weigeren om een genuanceerd debat te voeren, idem dito. Wij zijn tegen geweld, in alle opzichten, maar worden daar wel continu mee geconfronteerd.

Wij realiseren ons terdege dat grote zedenzaken het publieke debat hebben gekleurd. Het zijn misdaden die ook wij afkeuren. Maar om die op ons bordje te leggen, dat is ronduit misdadig. Welke moeder moet verantwoording afleggen voor de moorden van Sietske H.? Welke tiener krijgt impliciet de schuld van de brute daden van Joran van der Sloot? Wordt er ooit een hetero aangesproken op het misdadige gedrag van andere hetero’s? Geen enkele, en dat is terecht. Het zijn incidenten, hoe erg ze op zichzelf ook zijn.

Het OM is het op dit punt impliciet met ons eens, anders had het wel aanleiding gezien om ons strafrechtelijk te vervolgen. De civiele zaak staat bol van de retoriek en symboliek, inhoudelijk is het verzoekschrift boterzacht. Het OM is gezwicht voor de sociale druk en offert een minderheid op om de massa te sussen. Zo gaat dat blijkbaar in een democratisch land. Dat het OM daarmee ook haar eigen gezag ondermijnt, is blijkbaar ook bijzaak. Krijgt de massa zijn zin dan schreeuwt deze binnenkort over iets anders. De invoering van de doodstraf bijvoorbeeld. 

Een hoog bah-gehalte

Het OM lijkt verdwaald in dit door opportunisme gekleurd krachtenveld. Een veelzeggend voorbeeld: het OM heeft op onze website geen kinderporno (= geen strafbare feiten) aangetroffen. In het dossier heeft het wel bij enkele uitgeprinte webteksten de woorden ‘een hoog bah-gehalte’ toegevoegd. Wellicht weerspiegelt deze classificatie de persoonlijke beleving van een van de onderzoekers, want het is duidelijk geen juridische term. Bovendien is het vreemd dat teksten die niet als kinderporno worden aangemerkt beoordeeld worden op een ‘bah-gehalte’. Wat zou die medewerker vinden van het werk van Markies de Sade, Gerard Reve en Ted van Lieshout? Gaat het OM straks alle (culturele) uitingen beoordelen op hun ‘bah-gehalte’?

Wij vinden het bovendien schokkend dat het OM ontboezemingen van mensen op onze site meent te moeten beoordelen. We hopen niet dat het straks vanwege een te hoog ‘bah-gehalte’ de zedenpolitie op hen af stuurt. Dat is in het verleden helaas te vaak gebeurd en we hebben gezien welke impact dat heeft op de levens van de gedupeerden (en hun familie). Dat onze leden (en andere webbezoekers) hun ervaringen met anderen delen is niet strafbaar. Stel je voor zeg. Vrijheid van meningsuiting betekent dat je elke wet ter discussie mag stellen, dat je controversiële meningen mag hebben, dat je van kinderen mag houden en je mag verenigen met gelijkgestemden.

Wanneer wij iemand op de website citeren die positief terugkijkt op een pedoseksuele relatie die hij als kind beleefde, kan het OM ons daar moeilijk op veroordelen. Dan moet immers ook de bron worden veroordeeld: de waarheid zeggen wordt dan strafbaar. Ook zijn er deskundigen die beweren dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat lang niet alle pedoseksuele relaties schadelijk zijn. Zij onderbouwen hun mening met wetenschappelijk onderzoek. Waarom worden zij niet gedaagd wegens goedpraten van? 

Boekverbranding

In het verzoekschrift classificeert het OM materiaal dat op onze site staat als ‘met de bedoeling om seksueel te prikkelen. Voorbeelden zijn afbeeldingen van jonge kinderen in uitdagende en seksueel getinte poses.’ Is dat een subjectieve beoordeling van een overijverige ambtenaar? Wanneer is een pose seksueel getint? Moet The Voice Kids straks van de buis omdat een meisje van elf de erotische danspasjes van Lady Gaga nabootst?

Het is op zijn minst vreemd dat het OM de afbeeldingen afkeurt, maar daarin geen reden ziet voor strafrechtelijke vervolging. Geen kinderporno dus. Waarom die afbeeldingen dan wel een rol laten spelen in een civiele zaak? Ook vreemd. Volgens het verzoekschrift geeft onze site personen de ruimte om ‘uitgebreid en geromantiseerd uit de doeken te doen hoe het contact met minderjarigen verliep’. Is romantiek verboden? En wie bepaalt wanneer een verhaal al dan niet geromantiseerd is? En wat is er verkeerd aan een uitgebreid verhaal? Dat biedt veel ruimte voor nuances, is onze opvatting. Bovendien is de selectie eenzijdig: het OM zoekt met het vergrootglas naar seksueel interpreteerbare teksten (die dus niet strafbaar zijn).

In de afgelopen jaren hebben we een unieke verzameling artikelen en citaten bij elkaar gebracht. Een collectie die nergens anders online te vinden is. ‘Het exacte aantal is vanwege technische beperkingen niet vast te stellen’, oordeelt het OM. Een kwestie van tellen, alle documenten zijn voor iedereen toegankelijk. Ze vormen een bron van informatie voor mensen die zich willen verdiepen in pedofilie. Dat ons archief selectief is, ontkennen we niet. Zonder misbruik te ontkennen, willen we ook de andere kant laten zien. Het OM wil niet alleen Martijn, maar ook dit archief verbieden. Een postmoderne vorm van boekverbranding. 

Achilleshiel

Het OM zet in het verzoekschrift ook de nodige vraagtekens bij de ledenvergaderingen en ledendagen. Die zouden niet waarneembaar zijn, ‘omdat ze in het geheim plaatsvinden hetzij omdat ze niet plaatsvinden.’ Heeft het OM wel moeite gedaan? Schrijver A.H.J. Dautzenberg was als niet-pedofiel aanwezig bij enkele bijeenkomsten; hij mocht zelfs een introducé meenemen. Dat de bijeenkomsten plaatsvonden op een geheime plek is jammer genoeg noodzakelijk. Agressieve pedojagers en op sensatie beluste fotografen maken volledige transparantie tegenwoordig helaas onmogelijk.

Onze achilleshiel is het strafblad van enkele van onze voormalige bestuurders. Wij realiseren ons dat we op dit punt kritischer hadden kunnen zijn. Maar in de praktijk was dat moeilijk. In de loopgraven ben je solidair met elkaar. Als je van alle kanten wordt beschoten, ga je niet een van je kameraden overleveren aan de vijand. Misschien een te sterke metafoor, maar als je met zijn allen voortdurend verketterd wordt, voel je het wel zo. Je steunt elkaar op die moeilijke momenten. Bovendien zijn de veroordelingen divers van aard.

We hebben ons bestuur recentelijk vernieuwd. Wij accepteren geen bestuursleden meer die een strafblad hebben. Mensen met een strafblad mogen wel lid zijn van Martijn, net zoals ze lid mogen zijn van de Tweede Kamer, Provinciale Staten, kerkelijke organisaties, Ajax, Rotary clubs en raden van bestuur. Ons ethisch beleid hebben we ook aangescherpt (zie martijn.org). We hebben geluisterd naar onze omgeving, zonder onze principes te verkwanselen.

Nogmaals, Vereniging Martijn is tegen (seksueel) misbruik van kinderen. We strijden juist voor een betere wereld voor jong en oud. Daar horen vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging bij. Vooral in tijden van economische tegenspoed komen die onder druk te staan. Mensen zoeken dan collectief naar een zondebok en de politiek wil daar uit pragmatische overwegingen nog wel eens gehoor aan geven.

Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat de overheid minderheden moet beschermen tegen de meerderheid.

M. Uittenbogaard is voorzitter van Vereniging Martijn A.H.J. Dautzenberg is schrijver, hij is lid en adviseur van Martijn

 

Fly Sparks voor de Grote Prijs van NL!

Wat maakt de liveshow van Fly Sparks zo uniek en onvergetelijk? Niet alleen de knallende rockband, de drie beeldschone achtergrondzangeressen of de frontman Fly Sparks zelf zorgen voor het spektakel. Er is meer aan de hand, het publiek krijgt een eigenaardig onderbuik gevoel mee…Waar zit hem dat in? Welnu: de songs. Deze popmuziek snijdt altijd aan twee kanten. De songs zijn geraffineerd en zorgvuldig gecomponeerd, maar blijven toch eenvoudig en catchy zoals de ware popsong betaamt. Door de uitdagende en scherpe teksten blijft deze band door je hoofd spoken – een eigenschap die ze van hun voorbeelden Lou Reed, The Rolling Stones en The Drums hebben geërfd. Fly Sparks is een rocksensatie die je niet uit het oog zal verliezen. “Let’s kickstart the rest of our lives!”

Help mee Fly Sparks in de kwartfinale van de Grote Prijs te krijgen! Luister op de site van de Grote Prijs van NL naar demo’s en bekijk live footage! En stem!

http://www.groteprijsvan.nl/deelnemer/fly-sparks/

 

Daten met Miriam

Voor de volledigheid van mijn verhaal, moet ik nog een aanvulling plaatsen waar ikzelf pas later achter kwam. Dus bij deze.

Het was de dag na de date, dus zondagochtend. Wonder boven wonder was ik redelijk helder en wakker. Ik loop mijn woonkamer binnen en zie op de grond 2 kipfilets liggen. Voor de duidelijkheid, ik heb normaal geen kipfilets op de grond in mijn huiskamer liggen.

Ik raapte de kipfilets op en heb ze in de prullenbak gedeponeerd. Ik ben achter de pc gaan zitten en heb mijn verslag van de avond ervoor uitgetypt. Later sprak ik dezelfde gozer via internet, en halverwege moest ik weer aan de kipfilets denken. Ik vroeg hem ernaar. Hij legde uit dat terwijl hij bezig was met een zweep, mijn vriendin kaarsvet op mijn kont aan het gieten was. Hij had haar opgedragen om ijsblokjes te zoeken. Ze kon echter geen ijsblokjes vinden en kwam met 2 bevroren kipfilets uit mijn vriezer aanzetten, om dus mijn kont mee te koelen. Ik vroeg hem toen ook verschrikt, maar ik ben toch niet helemaal naakt geweest!? Hij stelde mij gerust door te zeggen dat mijn slipje niet uit is geweest. *zucht van verlichting*

 

© 2024 KutBinnenlanders.nl

Theme by Anders NorenUp ↑